सतीश गुप्ता को जवाली व्यापार मंडल की कमान

संवादसूत्र,जवाली:व्यापारमंडलजवालीकागठनवीरवारकोपूर्वअध्यक्षरविद्रकपिलाकीमौजूदगीमेंकियागया।इसदौरानसतीशगुप्ताकोसर्वसम्मतिसेअध्यक्षमनोनीतकियागया।इसकेअलावाकेवलवप्रदीपवालियाउपाध्यक्ष,मनीषगौतमवमुकेशपठानियाकोमहासचिवकीजिम्मेदारीसौंपीगई।रतीशअग्रवाल,राकेशशर्मासंयुक्तसचिव,अंकुरमहाजनवमानवकपिलाकोकोषाध्यक्षबनाएगए।पंकजडोगरामुख्यप्रेससचिव,विकासरॉकी,दिग्जयकोप्रेससचिवबनायागया।रविद्रकपिला,सत्यदेवगुप्ता,सतीशशर्मा,सुभाषधवन,विजयकुमारमल्होत्रा,गौरवमल्होत्रा,हरजीवनभाटिया,समीरगौतम,लहरीराम,छिदाशाह,लक्कीमहाजन,सिमरनमहाजन,राकेशपटियाल,रमेशभारती,राजकुमारबबलू,सुशीलकुमार,जीवनकुमार,गौरखनाथमहाजन,रमेशशर्मा,मुन्नावप्रदीपमहाजनमुख्यसलाहकारबनाएगए।इसकेअलावाललितशर्मा,जनकराज,रविकुमार,अमितशर्मा,सिमनमहाजन,लेखराज,जीतकुमार,डॉ.शिवआशीषवरमेशशर्माकोकानूनीसलाहकारचुनागया।

नवीनसोनीबनेसुलहव्यापारमंडलकेअध्यक्ष

संवादसहयोगी,भवारना:व्यापारमंडलसुलहकागठनप्रधानग्रामपंचायतसुलहआशादेवी,उपप्रधानरमेशवसचिववीरसिंहपरमारकीअध्यक्षतामेंकियागया।इसदौरानअध्यक्षनवीनसोनी,उपप्रधानसंजीवसरोत्री,सचिवकपिलखोसला,मुख्यसलाहकारअजयकायस्थावयशपालकोचुनागया।कोषाध्यक्षअनिलचड्ढा,प्रेससचिवजसवंतवसाहिलकोचुनागया।कार्यकारिणीमेंअनूपउपाध्याय,देशराज,संसारचंद,गोपालसमकडिया,मानचंद,दीपु,प्रवेश,रविकांत,किशोरीलाल,पूनमआनंद,रितिका,निकेतअवस्थी,सुनीलशर्मावहरिकिशनसोनीकोजगहमिलीहै।इसदौरानफैसलालियागयाकिहरबुधवारकोकुछसेवाप्रदत्तदुकानोंकोछोड़करसाराबाजारबंदरहेगा।उल्लंघनकरने500रुपयेजुर्मानाकियाजाएगा।

सायंपांचबजेतकहीखुलेगालबबाजार

संवादसूत्र,जवाली:व्यापारमंडललबकीबैठकवीरवारकोउपाध्यक्षजगपालजग्गूवमहामंत्रीललितशर्माकीअध्यक्षतामेंहुई।इसमौकेपरसर्वसम्मतिसेनिर्णयलियागयाकिशुक्रवारसेलबबाजारसायंपांचबजेतकहीखुलारहेगा।

सुबहसातसेसायंछहबजेतकखुलेगाकांगड़ाबाजार

संवादसहयोगी,कांगड़ा:व्यापारमंडलकांगड़ाकेअध्यक्षपंडितवेदप्रकाशशर्मानेबतायाकिकांगड़ाबाजारसुबहसातसेसायंछहबजेतकखुलेगा।उन्होंनेबतायाकिग्राहकोंकीकमीकेकारणहीयहफैसलालियाहै।उन्होंनेबतायाकिइसनिर्णयसेकिसीभीदुकानदारपरकोईपाबंदीनहींहैऔरवहसरकारकीओरसेनिर्धारितसमयमेंभीदुकानखोलसकताहै।

Previous post विवाहिता ने घर में फंदा लगाकर
Next post स्कूली बच्चों ने आतंकवाद के खि