बरहेट में ऑटो पलटा, चार यात्री घायल

बरहेट(साहिबगंज):थानाक्षेत्रकेबरहेट-लिट्टीपाड़ामुख्यमार्गपरतियोटोलागांवकेपाससोमवारकीशामऑटोपलटनेसेचारलोगघायलहोगए।जिसमेंएककी